070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Missie & visie

“ Een goed kindcentrum maken we met zijn allen: medewerkers, kinderen en ouders “


Missie

Kindcentrum Vroondaal daar word je wijzer van!

Visie

We scheppen een klimaat, waarbinnen enerzijds de kinderen kunnen spelen, leren en ontwikkelen vanuit een gevoel van veiligheid, vertrouwen, welbevinden en zekerheid en waar anderzijds voldoende uitda­ging geboden wordt voor sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling.
We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de eigenwaarde en bieden ieder kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien. We hebben hoge verwachtingen van de inzet en de kwaliteiten/
competenties van de kinderen, waarbij uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden.
We benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding, omdat we van mening zijn dat het belo­nen van positief gedrag meer effect heeft dan het corrigeren van negatief gedrag.
Een goede samenwerking en communicatie tussen management, teamleden, kinderen, ouders en bestuur vormt de basis voor een goed speel- en leerklimaat. Een goed kindcentrum maken we immers met zijn allen: we voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen.

Pedagogische visie
Positieve grondhouding/warme en uitdagende plek/ accepteren van eigenheid/ voldoende ruimte/ zelfstandigheid 
Educatieve visie
Hoge verwachtingen/ individuele mogelijkheden/ samenwerken/ onderzoekend leren/ thematisch onderwijs
Levensbeschouwelijke visie
Protestants-christelijke identiteit/ brede blik op de wereld/ open houding naar diverse levensbeschouwingen/ vieren

Kernwaarden

Inspirerend | Onderzoekend | Nieuwsgierig

Onze drie afspraken

1 In ons kindcentrum zijn we aardig voor elkaar.
2 Wij zorgen samen goed voor alle spullen in ons kindcentrum.
3 In ons kindcentrum wandelen we binnen, maar rennen we buiten!