Overgang PO-VO

Procedure Kindcentrum Vroondaal overgang naar Voortgezet onderwijs

Vanuit de Gemeente Den Haag gelden er vastgestelde regels rondom de overgang primair onderwijs-voortgezet onderwijs die als uitgangspunt zullen dienen voor ons beleid.

(BOVO-Procedure Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure)

Op Kindcentrum Vroondaal vinden we het belangrijk dat uw kind met het juiste, meest passende advies de school verlaat. Wij besteden hier dan ook veel tijd en aandacht aan.

Kindcentrum Vroondaal is een groeischool. Er zijn dit schooljaar veel kinderen ingestroomd in groep 7. Daarom geven wij het advies, maar ook het voorlopig basisschooladvies, in groep 8.

Zo geven we alle kinderen ruim de gelegenheid te wennen in de groep voordat we tot een schooladvies komen.

 

Wat u van ons mag verwachten wanneer uw kind in groep 8 zit:

 

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond waarin de procedure rond de advisering wordt uitgelegd. Ook komen de stappen die u gedurende het schooljaar moet nemen, uitgebreid aan de orde.

 

In november ontvangt u, tijdens het eerste voortgangsgesprek, het voorlopig basisschooladvies.

Dit advies komt tot stand in overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB-er en de directeur. De leerkrachten van groep 8 motiveren in dit overleg het advies. De directeur stemt in en is eindverantwoordelijk voor het advies.

 

In het (voorlopig) basisschooladvies worden de volgende elementen meegenomen:

 

• Drempelonderzoek.

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan het Drempelonderzoek. Deze toets wordt afgenomen in de eerste maanden van groep 8. De toets bestaat uit de onderdelen technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

• LOVS (leerling-volg-systeem)

 Cito-toetsen van groep 3 t/m 8, waarbij de toetsen voor begrijpend lezen en rekenen van de laatste drie jaren het zwaarste meetellen.

 

• Methode gebonden toetsen.

• De werkhouding, waaronder inzet en huiswerkattitude en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

• In sommige gevallen wordt de NIO-toets in november/december bij uw kind afgenomen. Deze wordt gebruikt bij de beoordeling of uw kind voor leerwegondersteuning in aanmerking komt. Ook deze toets wordt dan meegenomen in het basisschooladvies.

Mocht deze toets bij uw kind afgenomen worden dan wordt u hier uiteraard geruime tijd tevoren van op de hoogte gebracht.

 

Aan de hand van dit voorlopig basisschooladvies, de scholenwijzer en het keuze- oriëntatieformulier zoekt u VO-scholen met het niveau wat gelijk is aan dit advies. Groep 8 bezoekt elk jaar een aantal middelbare scholen en u kunt ook zelf naar de open dagen die de middelbare scholen organiseren in januari en februari.  Mocht u dit willen, kan de leerkracht van groep 8 u ondersteunen bij de keuzes die u hierin moet maken.

 

In februari (na de cito M8 toets) volgt het basisschooladvies.

Met het basisschooladvies kunt u uw kind aanmelden op de scholen die u gekozen heeft . Er zijn per jaar vastgestelde termijnen die hiervoor gelden. Deze kunnen per schooljaar verschillen, let dus goed op de juiste data! Deze krijgt u van ons tijdens de informatieavond in november.

 

Het advies en andere belangrijke gegevens van de leerling worden beschreven in het onderwijskundig rapport. Deze wordt overgedragen door middel van het digitale overdrachtssysteem Onderwijs Transparant (OT). OT maakt digitale overdracht van leerling gegevens tussen de administratieve systemen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs mogelijk.

Vóór de overdracht (in januari) is er voor de ouders de mogelijkheid het onderwijskundig rapport in te zien en hun eigen visie toe te voegen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht van groep 8.

 

Eindtoets basisonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De toets bestaat uit de volgende onderdelen: begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging met daarin onder andere spelling. Deze landelijke toets wordt in april, verspreid over twee dagen, afgenomen. De uitslag volgt ongeveer drie weken later.

Scoort uw kind op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs lager dan het basisschooladvies, dan heeft dit geen invloed op het basisschooladvies. Scoort uw kind hoger dan het niveau dat gegeven is met het basisschooladvies, vindt er altijd een heroverweging plaats die mogelijk kan leiden tot een verhoging van het basisschooladvies. Deze heroverweging vindt plaats in onderling overleg tussen directeur, IB-er en leerkracht van groep acht. Het uiteindelijke besluit en de overwegingen die hiervoor de basis vormen worden toegelicht aan ouders tijdens een gesprek.

Bij een verhoogd basisschooladvies neemt de basisschool contact op met het voortgezet onderwijs.

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs:

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Tijdens de adviesgesprekken informeren we u over de manier waarop de aanmelding geregeld is en wat er verder van u verwacht wordt. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder/ placemat van BOVO Haaglanden met informatie. Ook kunt u deze informatie vinden op de website van BOVO Haaglanden: www.bovohaaglanden.nl.

De leerkrachten van groep 8 zullen regelmatig contact hebben met brugklascoördinatoren van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze gesprekken vindt de overdracht van leerlingen plaats. Met deze gesprekken zorgen we ervoor dat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor de leerlingen zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.