Passend onderwijs

Passend onderwijs

 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leer­lingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de onder-
steuningsbehoefte van een kind, dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwer­kingspartners in het samenwerkingsverband.

SCOH aangesloten bij SPPOH

SCOH is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs willen aanvragen, moet dat altijd worden goed gekeurd door SPPOH. Hiervoor zijn diverse regels en procedures van toepassing. Een aanvraag voor extra ondersteuning via SPPOH kan alleen met goedkeuring van de ouders. Wij zullen dan ook altijd met u overleggen voor we een aanvraag doen. Onze intern begeleider kan meer vertellen over aanvraagprocedures. U leest meer over de SPPOH op hun website www.sppoh.nl.