070-7900120 Basisonderwijs
         070-3120010 gro-up KDV/BSO
Oudercommunicatie

“ Van ouderapp tot informatieavond:
wij houden u op
de hoogte! “


Oudercommunicatie

Wij hechten veel waarde aan het contact tussen het kindcentrum en ouders. De ervaring leert dat een actieve bijdrage aan activiteiten een goed contact tussen ouders en medewerkers enorm stimuleert.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Wij houden op verschillende manieren contact met u om u zo goed mogelijk bij het schoolleven van uw kind en het kindcentrum te betrekken. Dit doen wij door het organiseren van onder andere:

Een algemene informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor iedere groep een algemene informatieavond (mits de Coronamaatregelen dit toelaten). De leerkracht vertelt tijdens deze avond wat er gedaan wordt in de groep en hoe er gewerkt wordt.

Kennismakingsgesprekken
Naast de algemene informatieavond worden er aan het begin van het schooljaar kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders en kinderen. Hierin worden de verwachtingen voor het schooljaar over en weer uitgesproken en kan u wat meer vertellen over uw kind.

Oudergesprekken/voortgangsgesprekken
Nadat leerlingen een rapport mee naar huis hebben gekregen, is het mogelijk om u in te schrijven voor een oudergesprek.

Nieuws via ouderapp, website en e-mail
Via de ouderapp Parro wordt een interne nieuwsbrief verstuurd. 

Kindgids
De kindgids wordt jaarlijks gepubliceerd, kunt u vinden op de website. 

Naast deze geregelde contacten tussen u en ons is het heel goed mogelijk dat er tussentijds bepaalde zaken te bespreken zijn. Wij zijn daartoe graag bereid. Wij verzoeken u een afspraak te maken hiervoor.