Schoolkosten

TSO- & ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

De totale ouderbijdrage voor Kindcentrum Vroondaal bestaat schooljaar 2018-2019 uit twee gedeelten: een vrijwillige TSO-bijdrage en een vrijwillige ouderbijdrage. In dit bedrag zijn alle kosten voor het schooljaar opgenomen. Hieronder lichten we kort toe wat de kosten bedragen en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Onderaan de pagina zijn de kosten schematisch weergegeven.

Op Kindcentrum Vroondaal werken we met een continurooster waardoor een dag zonder onnatuurlijke breuklijnen verloopt. Dit betekent dat wij tussenschoolse opvang (TSO) bieden: de kinderen eten tussen de middag op school onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Voor het inhuren van onze pedagogisch medewerkers zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen we de voortgang van de TSO niet waarborgen. Wij vragen u dan ook de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U kunt het bedrag (€ 250,=) voor 1 oktober 2018 overmaken op rekeningnummer NL40 ABNA 0248 0156 48 ten name van SCOH Vroondaal. Wilt u hierbij de naam en de groep van uw kind vermelden?

Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Wilt u van deze optie gebruikmaken? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze administratief medewerkster Nicole van der Zwan (nvdzwan@scoh.nl).

NB. Er is een overgangsregeling voor de kinderen die ‘overgestapt’ zijn van de Eshof naar Vroondaal. Aan deze ouders wordt in schooljaar 2018-2019 de helft van het bedrag doorberekend. Na schooljaar 2018-2019 vervalt deze regeling.

De vrijwillige ouderbijdrage in schooljaar 2018-2019 is als volgt opgebouwd:

Tussenschoolse opvang (TSO)

€ 150,=

(kosten voor de inzet van pedagogisch medewerkers)

Vrijwillige TSO- bijdrage

Ouderbijdrage

€ 100,=

(waarvan €60,= besteed wordt aan projectonderwijs en € 40,= besteed aan schoolreis en vieringen (als sinterklaas, kerst, pasen etc.)

Vrijwillige ouderbijdrage

Totaal TSO & ouderbijdrage

€ 250,=

 


Mocht u nog vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.